Przejdź do treści
Slider_1 300px
Slider_2 300px
Slider_3 300px
Slider_4 300px
Przejdź do stopki

O przedszkolu

Treść

Misja Przedszkola Nr 70

Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

 

NASZE PRZEDSZKOLE - PRZEDSZKOLEM PROMUJĄCYM ZDROWY I AKTYWNY TRYB ŻYCIA W KONTAKCIE Z PRZYRODĄ I ŚRODOWISKIEM SPOŁECZNYM.

 

PRIORYTET: Przedszkole otwarte na Świat.

"Istotą edukacji regionalnej jest powrót do domu,
do źródeł życia każdego człowieka, do źródeł jego etyki i jego języka,
a więc do źródeł kultury domowej, lokalnej, regionalnej, narodowej i ogólnoludzkiej".
Kazimierz Kossak- Główczewski

Cele ogólne:

Cele :
1. Wykorzystanie naturalnej potrzeby dziecka w poznawaniu otaczającego go świata. Pobudzenie go do myślenia i poznawania świata przyrody i jej piękna, uwrażliwienie dzieci na potrzebę życia zgodnego z naturą, rozbudzanie zainteresowań krajoznawczo - podróżniczych (poznawanie różnorodności krajów na różnych kontynentach, ich zabytków i historii), miłości i szacunku do różnych form życia.
2. Kształtowanie u dzieci przynależności społecznej - do rodziny, grupy rówieśniczej, wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej, a także budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, aby wiedziały co jest dobre, a co złe.
3. Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, regionalnej, wielokulturowej.
4. Rozwój świadomego dbania o zdrowie oraz doskonalenie sprawności ruchowej w celu wszechstronnego rozwoju dziecka
5. Kształtowanie u dzieci zachowania postaw proekologicznych.
6. Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych form plastycznych, muzycznych i ruchowych.
7. Tworzenie warunków do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami.
8. Wzmacnianie współpracy przedszkola z rodzicami oraz pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez upowszechnianie osiągnięć i rozszerzanie oferty edukacyjnej.
9. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Wyrabianie u dzieci pozytywnego nastawienia do podjęcia trudu nauki czytania.

 


KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2020-2023 więcej »

358064