Przejdź do treści
Slider_1 300px
Slider_2 300px
Slider_3 300px
Slider_4 300px
Przejdź do stopki

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://zsp4wroc.pl/.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2010-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia:

 • niektóre linki mogą być dwuznaczne dla przeglądających lub niewystarczająco opisane,
 • część obrazów lub plikó graficznych nie posiada tekstu alternatywnego lub opisu,
 • na stronie występują dokumenty w formacie PDF lub innym formacie graficznym'
 • na stronie występują treści przedstawione za pomocą plików graficznych, zamiast standardowego tekstu,
 • na stronie występują tabele o nieregularnym formatowaniu, np. posiadające scalone komórki,
 • niektóre elementy tekstowe nie posiadają możliwości zmainy rozmiaru czcionki.

Analiza o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30

Data aktualizacji deklaracji: 2023-01-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Rafał Boruszak

E-mail osoby kontaktowej: admin@zsp4wroc.pl

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej: 717986927

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich..

Nazwa organu odwoławczego: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 we Wrocławiu

Adres organu odwoławczego: ul. Sołtysowicka 34 51-168 Wrocław

Adres e-mail organu odwoławczego: sekretariat@zsp4wroc.pl

Telefon organu odwoławczego: 717986927

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej nr 40

 1. Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 2. Budynek jest jednokondygnacyjny (parterowy) z dostępem do wszystkich pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 3. Wejście do budynku wyposażone jest w przenośny podjazd dla wózków, który udostępniany jest na życzenie.
 4. Szkoła nie posuada tłumacza języka migowego, a w budynku brak jest oznaczeń w alfabesie Braille'a.
 5. Do budynku można wejść z przem przewodnikiem.
 6. W budynku zapewnione jest wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami przez pracowników ZSP nr 4.

Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (tzw. "Nowy Budynek")

 1. Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 2. Budynek jest jednokondygnacyjny (parterowy) z dostępem do wszystkich pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 3. Wejście do budynku wyposażone jest w przenośny podjazd dla wózków, który udostępniany jest na życzenie.
 4. Szkoła nie posuada tłumacza języka migowego, a w budynku brak jest oznaczeń w alfabesie Braille'a.
 5. Do budynku można wejść z przem przewodnikiem.
 6. W budynku zapewnione jest wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami przez pracowników ZSP nr 4.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

358100